Privacy statement: Pure-Ambition.com

Pure-Ambition.com neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Pure-Ambition.com uiteen gezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die Pure-Ambition.com via de Website verzamelt. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van Pure-Ambition.com.

1.  Wie is Pure-Ambition.com? 

Pure-Ambition.com is een onderneming die een online vacaturebank aanbiedt en als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt. Pure-Ambition.com is gevestigd te (1077ZT Amsterdam aan de Courbetstraat 16 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54663423. De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2.  Welke informatie wordt door Pure-Ambition.com verzameld en verwerkt?

Account

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst die Pure-Ambition.com aanbiedt, dient u een persoonlijk Account aan te maken. Wanneer u een dergelijk Account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kan altijd in het Account worden aangepast.

Het aanmaken van een Account is niet verplicht. U kunt van (bepaalde delen van) de Dienst gebruik maken zonder een Account aan te maken. In dat geval verzamelt Pure-Ambition.com alleen Automatisch Gegenereerde Informatie.

Automatisch Gegenereerde Informatie 

Pure-Ambition.com verzamelt ook Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Pure-Ambition.com ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Pure-Ambition.com gebruik van cookies die door uw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Pure-Ambition.com naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Pure-Ambition.com teruggestuurd wordt.

Met behulp van een permanente cookie kan onze Website u herkennen wanneer u opnieuw onze Website bezoekt en kan de Website speciaal op u worden ingesteld. Hiermee bespaart u dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en van welke opties op de Website u gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de Dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de Dienst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Pure-Ambition.com u om uit te loggen indien u een publiek toegankelijke computer verlaat alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

4. Voor welke doeleinden zal Pure-Ambition.com verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden

Pure-Ambition.com zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • om de Dienst zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
  • om u de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
  • om u informatie te zenden over de werking van de Dienst;
  • om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van Pure-Ambition.com;
  • om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
  • om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van partners van Pure-Ambition.com;
  • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door Pure-Ambition.com

Pure-Ambition.com biedt een centrale vacaturesite die het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat u relevante Vacatures en Profielen te zien krijgt en dat de door u geplaatste Vacatures en/of Profielen door relevante Werkzoekenden en/of Werkgevers worden gelezen, plaatst Pure-Ambition.com delen van uw persoonsgegevens op de Website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van Pure-Ambition.com met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een Vacature en/of Profiel heeft geplaatst en de Werkzoekende en/of Werkgever.

Daarnaast wil Pure-Ambition.com u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Pure-Ambition.com dat aan u laten weten. Ook kan Pure-Ambition.com u op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kunt u hierover een bericht van Pure-Ambition.com verwachten. Mocht u geen berichten over de Dienst willen ontvangen, dan kunt u zich via dit e-mailadres afmelden info@Pure-Ambition.com. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de Website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal Pure-Ambition.com uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Pure-Ambition.com kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële Werkgevers te zenden of aan een credit card maatschappij als u een betaling doet) en/of voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan Pure-Ambition.com uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Pure-Ambition.com wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de Website plaatst. Ook kunnen door u op de Website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. Pure-Ambition.com heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics

Pure-Ambition.com maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Pure-Ambition.com te helpen analyseren hoe u van de Diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Pure-Ambition.com bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Pure-Ambition.com en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3.

Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

5. Op welke wijze beschermt Pure-Ambition.com persoonlijke informatie? 

Pure-Ambition.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is de Website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van uw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien u tweemaal klikt op het slotje, kunt u controleren of u veilig contact hebt met de Website.

Pure-Ambition.com kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Pure-Ambition.com getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst Pure-Ambition.com u er op dat de door u met behulp van de Dienst openbaar gemaakte Content door derden zal worden bekeken en gebruikt. Pure-Ambition.com kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Pure-Ambition.com, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Pure-Ambition.com fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Gezien het feit dat Pure-Ambition.com gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft Pure-Ambition.com persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

8. Bewaren van uw gegevens

Pure-Ambition.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

9. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

In uw Account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zonodig wijzigen. Indien u wilt weten welke gegevens Pure-Ambition.com naast de gegevens uit uw Account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met info@Pure-Ambition.com. Pure-Ambition.com zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Pure-Ambition.com persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Pure-Ambition.com u tevens een volledig voerzicht van de persoonsgegevens die Pure-Ambition.com over u verwerkt.

U kunt Pure-Ambition.com aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Pure-Ambition.com zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Pure-Ambition.com aan het verzoek zal voldoen.

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Pure-Ambition.com?

De Dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de Dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Pure-Ambition.com heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Pure-Ambition.com accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

12. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@Pure-Ambition.com.

© 2016 Pure-Ambition.com

[/bs_col]
[/bs_row]